ระบบเปิดให้ลงทะเบียน 9-15 ตุลาคม 2564..

      
ระบบลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามมาตรการการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเสร็จแล้ว(กรณีไม่ค้างชำระเงิน)
ให้เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
-ถ้ามีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วไม่ต้องดำเนินการ
-ถ้ายังไม่เคยมีการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้ดำเนินการให้เรียบร้อย

ติดต่อ...
สำนักทะเบียนและประมวลผล
โทร: 053-885359, 053-885980, 062-3104907
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
โทร: 053-885357